Skip to content

TSUCHIYA KŌITSU (1870-1949)
Ikegami Honmonji Temple (Niomon gate)
June 1932
ōban tate-e
$ 1,850

Back To Top