Skip to content
Tsukioka Yoshitoshi - Moon and Smoke: Enchū no tsuki - Artworks - Joan B Mirviss LTD | Japanese Fine Art | Japanese Ceramics

TSUKIOKA YOSHITOSHI (1839-1892)
Moon and Smoke: Enchû no tsuki, from the series One Hundred Aspects of the Moon; Tsuki hyakushi
1886, second month
Signed: Yoshitoshi
Sealed: Yoshitoshi no in
Publisher: Akiyama Buemon
Engraver: Yamamoto
$ 2,500

Back To Top