Skip to content
descrip 1

UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
No. 5: Gokai, Kando ni omomuku Yoshitsune Hiyodori goe no kenshun nansho o yojinoboru; Yoshitsune Takes a Shortcut and Scales the Steep and Dangerous Precipice at Hiyodori Pass;
From the series Yoshitsune ichidaiki no uchi; The Life of Yoshitsune
ca. 1830
Ôban yoko-e
$ 3,250

Back To Top