Skip to content
1

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo
ca. 1851
Ōban tate-e Diptych

Images

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

The ghost of Asakura Tōgō and Orikoshi Dairyō Masatomo

ca. 1851

Ōban tate-e Diptych

Inv# 11334

$ 6,500

Inquire
Back To Top