Skip to content
1

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)
Shirahama (Shirahama Beach)
1937
Aiban yoko-e
$ 2,800

Back To Top