Skip to content

Kawase Shinobu

Celadon-glazed scalloped bowl

ca. 1992

Kawase Shinobu (b. 1950), Celadon-glazed scalloped bowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Celadon-glazed scalloped bowl

ca. 1992

Glazed porcelaneous stoneware

3 7/8 x 13 1/2 inches

$ 9,500

Kawase Shinobu (b. 1950), Celadon-glazed scalloped bowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Celadon-glazed scalloped bowl

ca. 1992

Glazed porcelaneous stoneware

3 7/8 x 13 1/2 inches

$ 9,500

Kawase Shinobu (b. 1950), Celadon-glazed scalloped bowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Celadon-glazed scalloped bowl

ca. 1992

Glazed porcelaneous stoneware

3 7/8 x 13 1/2 inches

$ 9,500

Kawase Shinobu (b. 1950), Celadon-glazed scalloped bowl

Kawase Shinobu (b. 1950)

Celadon-glazed scalloped bowl

ca. 1992

Glazed porcelaneous stoneware

3 7/8 x 13 1/2 inches

$ 9,500