Skip to content

The eleven artists represented are Fujino Sachiko (b. 1950); Futamura Yoshimi (b. 1959); Hoshino Kayoko (b. 1949); Katsumata Chieko (b. 1950); Kishi Eiko (b. 1948); Kitamura Junko (b. 1956); Koike Shoko (b. 1943); Mishima Kimiyo (b. 1932); Ogawa Machiko (b. 1946); Sakurai Yasuko (b. 1969); and Tashima Etsuko (b. 1959).

(Download full article: pdf)

Back To Top