Skip to content

Yoshida Hiroshi

A garden by Lake Biwa

1933

Inv. # 11363

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Kohan no niwa (A Garden by Biwa Lake)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Kohan no niwa (A Garden by Biwa Lake)

Niwa yonda (Four Garden Scenes)

1933

Nagaban yoko-e

# 11363

$ 3,500

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Kohan no niwa (A Garden by Biwa Lake)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Kohan no niwa (A Garden by Biwa Lake)

Niwa yonda (Four Garden Scenes)

1933

Nagaban yoko-e

# 11363

$ 3,500